Regulamin

Wynajem placu Ślęza oraz organizacja warsztatów

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy rezerwacji placu na ulicy Szyszkowej oraz organizacja warsztatów treningowych dostępny pod adresem – www.dognation.pl prowadzi firma Sylwia Okoń ul.Akacjowa 4n Lokal 2/17, 55-040 Ślęza, NIP: 8961577940 zwana “Sprzedawcą”.

2. Osoba rezerwująca plac treningowy lub warsztaty zwana jest “Kupującym”

3. Aktualne ceny wynajmu placu treningowego wyrażone są w złotych polskich.

4. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany plac może w chwili wynajmu nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.

II. REZERWACJE

1. Rezerwacja placu treningowego dokonuje się za pośrednictwem Bookero. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. 

2. Aby dokonać rezerwacji należy wybrać plac oraz termin i dodać usługę do koszyka a następnie przejść do sekcji “Przejdź do podsumowania”. 

3. Rezerwacji można dokonać bez rejestracji konta. Należy potwierdzić zamówienie podając niezbędne pola w formularzu.

4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie rezerwacji, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego.

5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usługi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

6. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon lub faktura (wymagane jest zaznaczenie takiej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych firmy z numerem NIP).

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności: – przedpłata 100% wartości zamówienia przed rezerwacją (przelew bankowy) lub przelew tradycyjny.

IV. TERMIN REALIZACJI

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do upływu terminu wybranego w formularzu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

V. ODBIÓR REZERWACJI

1. Odbiór rezerwacji następuje w momencie upłyniecią terminu wybranego w formularzu, poprzez wejście za pomocą przesłanego na adres e-mail kodu do kłódki na wybrany w formularzu plac treningowy.

VI. ZWROTY

1. W przypadku nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu srodków za niewykorzystaną rezerwację placu.

2. Zwrot środków za odwołanie rezerwacji placu przysługuje w momencie odwołania rezerwacji na minimum 24 godziny przed rezerwowanym terminem. Podstawą zwrotu jest okazanie Faktury lub paragonu.

3. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po zaakceptowaniu zwrotu przez Sprzedającego. 

4. W przypadku nieobecności Klienta na warsztatach zwrot środków nie przysługuje. Nie realizujemy również anulowania udziału w organizowanych warsztatach.

5. Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000 r., nr 22, poz. 271, z późn. zm) Art. 10 ust 3

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6. dostarczania prasy,

7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie dane osobowe i tele-adresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.

2. Serwis, przez swoje procedury, zapewnia bezpieczeństwo danych kupującego. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i tele-adresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

4. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług.  

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Okoń

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:

• imię i nazwisko,

• adres e-mail,

• numer telefonu,

• adres zamieszkania,

• firma,

• adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

• numer NIP.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

• zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• wystawienie faktury, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacja pozostałych obowiązków rachunkowych i księgowych nakładanych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z umową, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• identyfikacja klienta powracającego, odtworzenie przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, przygotowanych dokumentów itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych

W przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:

1. hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej, 

2. Google – w zakresie korzystania z usług w ramach pakietu G-Suite, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 

3. dostawca systemu do fakturowania – w zakresie korzystania z oprogramowania do fakturowania, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,  

4. dostawca systemu CRM – w zakresie korzystania z oprogramowania typu CRM, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby usprawnienia pracy oraz identyfikacji klienta powracającego,

5. biuro rachunkowe – w zakresie prowadzenia księgowości, która związana jest z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych,

6. obsługa IT – w zakresie świadczenia obsługi informatycznej, która może wiązać się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w ramach zasobów informatycznych,

7. podwykonawcy – w zakresie świadczenia usług, które wiążą się z dostępem do danych osobowych.

Wszystkie powyższe podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 

Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędów Skarbowych w ramach wypełniania obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi. Pana / Pani dane osobowe mogą być również przekazywane innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw. 

W sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie przez nas z profesjonalnej pomocy prawnej, Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej sprzeciwi się Pan / Pani przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie tych danych. Sprzeciw będzie skuteczny po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Do tego czasu Pana / Pani dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Proszę również pamiętać, że gdy chodzi o dane zawarte w dokumentacji księgowej, dokumentacja taka musi być przechowywana przez okres wynikający z przepisów prawa.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

• prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody; może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

• prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail info@dogzone.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem skorzystania z naszych usług.

IX. UŻYTKOWANIE PLACU

1. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za osoby i psy przebywające na placu.

2. Kupujący ma obowiązek w sposób należyty korzystać z wynajętego terenu.

3. Kupujący ma obowiązek utrzymywać czystość na placu, każdy właściciel psa zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie.

4. Wszelkie wyposażenie placu jest dostępne do użytkowania przez Kupującego, na nim ciązy odpowiedzialność za dbanie o sprzęt.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271)

WYNAJEM PLACU MĄCZNA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy rezerwacji placu na ulicy Mącznej dostępny pod adresem – www.dognation.pl prowadzi firma Beauty Project Sp. z o.o., ul. Rajska 69, 54-028 Wrocław, NIP: 8943108318, zwana “Sprzedawcą”.

2. Osoba rezerwująca plac treningowy zwana jest “Kupującym”

3. Aktualne ceny wynajmu placu treningowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany plac może w chwili wynajmu nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.

 

II. REZERWACJE

1. Rezerwacja placu treningowego dokonuje się za pośrednictwem Bookero. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. 

2. Aby dokonać rezerwacji należy wybrać plac oraz termin i dodać usługę do koszyka a następnie przejść do sekcji “Przejdź do podsumowania”. 

3. Rezerwacji można dokonać bez rejestracji konta. Należy potwierdzić zamówienie podając niezbędne pola w formularzu.

4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie rezerwacji, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego.

5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usługi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

6. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT (wymagane jest zaznaczenie takiej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych firmy z numerem NIP).

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności: – przedpłata 100% wartości zamówienia przed rezerwacją (przelew bankowy) lub przelew tradycyjny.

IV. TERMIN REALIZACJI

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do upływu terminu wybranego w formularzu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

V. ODBIÓR REZERWACJI

1. Odbiór rezerwacji następuje w momencie upłyniecią terminu wybranego w formularzu, poprzez wejście za pomocą przesłanego na adres e-mail kodu do kłódki na wybrany w formularzu plac treningowy.

VI. ZWROTY

1. W przypadku nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu srodków za niewykorzystaną rezerwację.

2. Zwrot środków za odwołanie rezerwacji przysługuje w momencie odwołania rezerwacji na minimum 24 godziny przed rezerwowanym terminem. Podstawą zwrotu jest okazanie Faktury lub paragonu.

3. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po zaakceptowaniu zwrotu przez Sprzedającego. 

4. Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000 r., nr 22, poz. 271, z późn. zm) Art. 10 ust 3

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6. dostarczania prasy,

7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie dane osobowe i tele-adresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.

2. Serwis, przez swoje procedury, zapewnia bezpieczeństwo danych kupującego. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i tele-adresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

4. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług.  

Administratorem danych osobowych jest Beauty Project sp. z o.o.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:

• imię i nazwisko,

• adres e-mail,

• numer telefonu,

• adres zamieszkania,

• firma,

• adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

• numer NIP.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

• zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• wystawienie faktury, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacja pozostałych obowiązków rachunkowych i księgowych nakładanych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z umową, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• identyfikacja klienta powracającego, odtworzenie przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, przygotowanych dokumentów itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych

W przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:

1. hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej, 

2. Google – w zakresie korzystania z usług w ramach pakietu G-Suite, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 

3. dostawca systemu do fakturowania – w zakresie korzystania z oprogramowania do fakturowania, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,  

4. dostawca systemu CRM – w zakresie korzystania z oprogramowania typu CRM, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby usprawnienia pracy oraz identyfikacji klienta powracającego,

5. biuro rachunkowe – w zakresie prowadzenia księgowości, która związana jest z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych,

6. obsługa IT – w zakresie świadczenia obsługi informatycznej, która może wiązać się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w ramach zasobów informatycznych,

7. podwykonawcy – w zakresie świadczenia usług, które wiążą się z dostępem do danych osobowych.

Wszystkie powyższe podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 

Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędów Skarbowych w ramach wypełniania obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi. Pana / Pani dane osobowe mogą być również przekazywane innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw. 

W sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie przez nas z profesjonalnej pomocy prawnej, Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej sprzeciwi się Pan / Pani przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie tych danych. Sprzeciw będzie skuteczny po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Do tego czasu Pana / Pani dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Proszę również pamiętać, że gdy chodzi o dane zawarte w dokumentacji księgowej, dokumentacja taka musi być przechowywana przez okres wynikający z przepisów prawa.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

• prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody; może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

• prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail info@dogzone.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem skorzystania z naszych usług.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271)

Wynajem placu Ślęza oraz organizacja warsztatów

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy rezerwacji placu na ulicy Szyszkowej oraz organizacja warsztatów treningowych dostępny pod adresem – www.dognation.pl prowadzi firma Sylwia Okoń ul.Akacjowa 4n Lokal 2/17, 55-040 Ślęza, NIP: 8961577940 zwana “Sprzedawcą”.

2. Osoba rezerwująca plac treningowy lub warsztaty zwana jest “Kupującym”

3. Aktualne ceny wynajmu placu treningowego wyrażone są w złotych polskich.

4. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany plac może w chwili wynajmu nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.

II. REZERWACJE

1. Rezerwacja placu treningowego dokonuje się za pośrednictwem Bookero. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. 

2. Aby dokonać rezerwacji należy wybrać plac oraz termin i dodać usługę do koszyka a następnie przejść do sekcji “Przejdź do podsumowania”. 

3. Rezerwacji można dokonać bez rejestracji konta. Należy potwierdzić zamówienie podając niezbędne pola w formularzu.

4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie rezerwacji, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego.

5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usługi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

6. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon lub faktura (wymagane jest zaznaczenie takiej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych firmy z numerem NIP).

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności: – przedpłata 100% wartości zamówienia przed rezerwacją (przelew bankowy) lub przelew tradycyjny.

IV. TERMIN REALIZACJI

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do upływu terminu wybranego w formularzu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

V. ODBIÓR REZERWACJI

1. Odbiór rezerwacji następuje w momencie upłyniecią terminu wybranego w formularzu, poprzez wejście za pomocą przesłanego na adres e-mail kodu do kłódki na wybrany w formularzu plac treningowy.

VI. ZWROTY

1. W przypadku nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu srodków za niewykorzystaną rezerwację placu.

2. Zwrot środków za odwołanie rezerwacji placu przysługuje w momencie odwołania rezerwacji na minimum 24 godziny przed rezerwowanym terminem. Podstawą zwrotu jest okazanie Faktury lub paragonu.

3. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po zaakceptowaniu zwrotu przez Sprzedającego. 

4. W przypadku nieobecności Klienta na warsztatach zwrot środków nie przysługuje. Nie realizujemy również anulowania udziału w organizowanych warsztatach.

5. Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000 r., nr 22, poz. 271, z późn. zm) Art. 10 ust 3

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6. dostarczania prasy,

7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie dane osobowe i tele-adresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.

2. Serwis, przez swoje procedury, zapewnia bezpieczeństwo danych kupującego. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i tele-adresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

4. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług.  

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Okoń

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:

• imię i nazwisko,

• adres e-mail,

• numer telefonu,

• adres zamieszkania,

• firma,

• adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

• numer NIP.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

• zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• wystawienie faktury, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacja pozostałych obowiązków rachunkowych i księgowych nakładanych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z umową, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• identyfikacja klienta powracającego, odtworzenie przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, przygotowanych dokumentów itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych

W przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:

1. hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej, 

2. Google – w zakresie korzystania z usług w ramach pakietu G-Suite, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 

3. dostawca systemu do fakturowania – w zakresie korzystania z oprogramowania do fakturowania, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,  

4. dostawca systemu CRM – w zakresie korzystania z oprogramowania typu CRM, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby usprawnienia pracy oraz identyfikacji klienta powracającego,

5. biuro rachunkowe – w zakresie prowadzenia księgowości, która związana jest z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych,

6. obsługa IT – w zakresie świadczenia obsługi informatycznej, która może wiązać się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w ramach zasobów informatycznych,

7. podwykonawcy – w zakresie świadczenia usług, które wiążą się z dostępem do danych osobowych.

Wszystkie powyższe podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 

Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędów Skarbowych w ramach wypełniania obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi. Pana / Pani dane osobowe mogą być również przekazywane innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw. 

W sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie przez nas z profesjonalnej pomocy prawnej, Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej sprzeciwi się Pan / Pani przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie tych danych. Sprzeciw będzie skuteczny po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Do tego czasu Pana / Pani dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Proszę również pamiętać, że gdy chodzi o dane zawarte w dokumentacji księgowej, dokumentacja taka musi być przechowywana przez okres wynikający z przepisów prawa.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

• prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody; może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

• prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail info@dogzone.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem skorzystania z naszych usług.

IX. UŻYTKOWANIE PLACU

1. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za osoby i psy przebywające na placu.

2. Kupujący ma obowiązek w sposób należyty korzystać z wynajętego terenu.

3. Kupujący ma obowiązek utrzymywać czystość na placu, każdy właściciel psa zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie.

4. Wszelkie wyposażenie placu jest dostępne do użytkowania przez Kupującego, na nim ciązy odpowiedzialność za dbanie o sprzęt.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271)

WYNAJEM PLACU MĄCZNA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy rezerwacji placu na ulicy Mącznej dostępny pod adresem – www.dognation.pl prowadzi firma Beauty Project Sp. z o.o., ul. Rajska 69, 54-028 Wrocław, NIP: 8943108318, zwana “Sprzedawcą”.

2. Osoba rezerwująca plac treningowy zwana jest “Kupującym”

3. Aktualne ceny wynajmu placu treningowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany plac może w chwili wynajmu nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl.

 

II. REZERWACJE

1. Rezerwacja placu treningowego dokonuje się za pośrednictwem Bookero. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. 

2. Aby dokonać rezerwacji należy wybrać plac oraz termin i dodać usługę do koszyka a następnie przejść do sekcji “Przejdź do podsumowania”. 

3. Rezerwacji można dokonać bez rejestracji konta. Należy potwierdzić zamówienie podając niezbędne pola w formularzu.

4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie rezerwacji, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego.

5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usługi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

6. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT (wymagane jest zaznaczenie takiej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych firmy z numerem NIP).

III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności: – przedpłata 100% wartości zamówienia przed rezerwacją (przelew bankowy) lub przelew tradycyjny.

IV. TERMIN REALIZACJI

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do upływu terminu wybranego w formularzu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

V. ODBIÓR REZERWACJI

1. Odbiór rezerwacji następuje w momencie upłyniecią terminu wybranego w formularzu, poprzez wejście za pomocą przesłanego na adres e-mail kodu do kłódki na wybrany w formularzu plac treningowy.

VI. ZWROTY

1. W przypadku nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu srodków za niewykorzystaną rezerwację.

2. Zwrot środków za odwołanie rezerwacji przysługuje w momencie odwołania rezerwacji na minimum 24 godziny przed rezerwowanym terminem. Podstawą zwrotu jest okazanie Faktury lub paragonu.

3. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po zaakceptowaniu zwrotu przez Sprzedającego. 

4. Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000 r., nr 22, poz. 271, z późn. zm) Art. 10 ust 3

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6. dostarczania prasy,

7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie dane osobowe i tele-adresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.

2. Serwis, przez swoje procedury, zapewnia bezpieczeństwo danych kupującego. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i tele-adresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

4. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług.  

Administratorem danych osobowych jest Beauty Project sp. z o.o.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:

• imię i nazwisko,

• adres e-mail,

• numer telefonu,

• adres zamieszkania,

• firma,

• adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

• numer NIP.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

• zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• wystawienie faktury, uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacja pozostałych obowiązków rachunkowych i księgowych nakładanych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z umową, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• identyfikacja klienta powracającego, odtworzenie przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, przygotowanych dokumentów itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych

W przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:

1. hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej, 

2. Google – w zakresie korzystania z usług w ramach pakietu G-Suite, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 

3. dostawca systemu do fakturowania – w zakresie korzystania z oprogramowania do fakturowania, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,  

4. dostawca systemu CRM – w zakresie korzystania z oprogramowania typu CRM, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby usprawnienia pracy oraz identyfikacji klienta powracającego,

5. biuro rachunkowe – w zakresie prowadzenia księgowości, która związana jest z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych,

6. obsługa IT – w zakresie świadczenia obsługi informatycznej, która może wiązać się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w ramach zasobów informatycznych,

7. podwykonawcy – w zakresie świadczenia usług, które wiążą się z dostępem do danych osobowych.

Wszystkie powyższe podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 

Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędów Skarbowych w ramach wypełniania obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi. Pana / Pani dane osobowe mogą być również przekazywane innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw. 

W sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie przez nas z profesjonalnej pomocy prawnej, Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej sprzeciwi się Pan / Pani przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie tych danych. Sprzeciw będzie skuteczny po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Do tego czasu Pana / Pani dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Proszę również pamiętać, że gdy chodzi o dane zawarte w dokumentacji księgowej, dokumentacja taka musi być przechowywana przez okres wynikający z przepisów prawa.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

• prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody; może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

• prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail info@dogzone.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem skorzystania z naszych usług.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271)